O P R Á V N E N I E
na výrobu vyhradených technických
zariadení elektrických

O P R Á V N E N I E
na opravu vyhradených technických
zariadení elektrických

Opravnenie Opravnenie